Statut MSM „ZWAR”

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, po rozpoznaniu w dniu 21 października 2015 r. wniosku Miedzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej “ZWAR” o zmianę danych w KRS - postanowił wpisać poniższy Statut do Krajowego Rejestru Sądowego

Statut stanowi Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8 Walnego Zgromadzenia MSM “ZWAR”z dnia 30 czerwca 2015 r.

STATUT

Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej
„ZWAR”

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZWAR”, zwana dalej Spółdzielnią.
 2. Siedzibą Spółdzielni jest Warszawa (04-715) ul. Lebiodowa nr 15.
 3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 2.

Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie statutu ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z dalszymi zmianami) oraz innych właściwych przepisów prawa.

§ 3.

 1. Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu.
 2. Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:
  1. obsługa nieruchomości - zarzadzanie nieruchomosciami własnymi lub nieruchomosciami członków,
  2. kupno i sprzedaż nieruchomosci na własny rachunek,
  3. wynajem nieruchomości i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
  4. zarządzanie nieruchomosciami na zlecenie,
  5. obsługa nieruchomości - działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (administrowanie) na zlecenie,
  6. działalność rachunkowo-księgowa,
  7. pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody,
  8. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  9. zbieranie odpadów innych niz niebezpieczne,
  10. realizacja robót budowlanych zwiazanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
  11. przekazywanie członkom lokali mieszkalnych na zasadach spółdzielczych lokatorskich praw do lokali,
  12. przekazywanie członkom budynków: lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu, w tym garazy na zasadach prawa odrębnej własnosci,
  13. nabywanie nieruchomosci na własność lub w użytkowanie wieczyste,
  14. nabywanie lub budowanie urzadzeń pomocniczych i gospodarczych,
  15. prowadzenie zakładów budowlano-remontowych, zakładów produkcji pomocniczej oraz innych placówek usługowych,
  16. realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
  17. działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem:- działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, - działalność obiektów sportowych, - działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
  18. prowadzenie innej działalności gospodarczej (gdzie indziej nie sklasyfikowanej) zwiazanej z realizacją celów Spółdzielni.
 3. Działalność, o której mowa w ust. 2 Spółdzielnia realizuje poprzez:
  1. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, w tym równiez przy zaangażowaniu srodków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego lub innych funduszy,
  2. budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych,
  3. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własnosci tych domów,
  4. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,
  5. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu wynajmowania lub sprzedaży tych domów (lokali mieszkalnych - w przypadku domów o wiecej niż jednym lokalu),
  6. udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,
  7. ustanawianie na rzecz członków Spółdzielni lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  8. ustanawianie na rzecz członków Spółdzielni odrębnej własności lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu, w tym garazy,
  9. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi mienie Spółdzielni,
  10. zarządzanie nieruchomościami, znajdującymi sie w zasobach Spółdzielni, w trybie art. 27 ust. 2 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r., stanowiącymi nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków lub właścicieli niebędących członkami Spółdzielni,
  11. zarządzanie nieruchomościami niestanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości,
  12. prowadzenie zakładów budowlano-remontowych, zakładów produkcji pomocniczej oraz innych placówek usługowych we własnym zakresie lub we współdziałaniu ze specjalistycznymi organizacjami usługowymi,
  13. wynajmowanie członkom lub innym osobom lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, w tym garazy, będących w zasobach Spółdzielni i stanowiących jej własność,
  14. prowadzenie działalnosci społecznej, oświatowej i kulturalnej, a także innej działalności gospodarczej związanej z celem działalności, o którym mowa w ust. 1.

4. Spółdzielnia nie moze odnosić korzyści majątkowych kosztem swoich członków w szczególności z tytułu przekształcen praw do lokalu.wws

§ 4.

 1. Lokalem w rozumieniu niniejszego statutu i ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 z późniejszymi zmianami) jest samodzielny lokal mieszkalny a także lokal o innym przeznaczeniu, o którym mowa w
  przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).
 2. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu niniejszego statutu i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wymienionej w ust. 1 jest również pracownia twórcy przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.
 3. Domem jednorodzinnym w rozumieniu niniejszego statutu i ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wymienionej w ust. 1 jest dom mieszkalny, jak również samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do domów jednorodzinnych stosuje się przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wymienionej w ust. 1 dotyczące lokali.
 4. Wartością rynkową lokalu w rozumieniu ustawy jest wartość określona na podstawie przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz.1682 i Nr 240poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15 Nr 80, poz. 711, 720,721 i Nr 96, poz. 874).
 5. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca iprzysposobiona oraz osoba, która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.

§ 5.

Dla realizacji zadań określonych w § 3 Spółdzielnia:

 1. prowadzi działalność inwestycyjną, zarządza nieruchomościami stanowiącymi własność
  Spółdzielni, jak również stanowiącymi własność członków Spółdzielni, a także nieruchomościami niestanowiącymi własności Spółdzielni lub jej członków,
 2. prowadzi działalność społeczną, oświatową i kulturalną a także inną działalność gospodarczą wymienioną w § 7 ust. 2.

§ 6.

 1. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.
 2. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami) tej nieruchomości.

§ 7.

 1. Spółdzielnia prowadzi swoją działalność samodzielnie.
 2. Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu działania Spółdzielni, o którym mowa w § 3 w następującym zakresie:
  1. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na rzecz członków Spółdzielni i osób trzecich,
  2. działalności budowlanej i remontowej na rzecz osób trzecich,
  3. działalności w zakresie usług inwestycyjnych, w tym usług inwestora zastępczego i nadzoru inwestycyjnego na rzecz osób trzecich,
  4. Spółdzielnia może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych, dla realizacji zadań określonych w ust. 2.
 3. Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o utworzeniu lub przystąpieniu do innych organizacji gospodarczych oraz o wystąpieniu z nich jest Walne Zgromadzenie.

§ 8.

 1. Spółdzielnia buduje lub nabywa budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.
 2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom niebędącym członkami Spółdzielni.

§ 9.

Organem uprawnionym do określenia kryteriów organizacyjnych i finansowych podjęcia działalności, o której mowa w § 8 ust. 1 i 2 , jest Walne Zgromadzenie.

2. POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE.

§ 10.

 1. W sprawach ze stosunku członkostwa członek ma prawo odwołać się:
  1. od uchwały Zarządu do Rady Nadzorczej,
  2. od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia.
 2. Odwołanie można wnieść tylko do jednego organu wymienionego w ust. 1. Termin do wniesienia odwołania wynosi 14 dni i rozpoczyna się od dnia zawiadomienia członka o uchwale Zarządu lub Rady Nadzorczej listem poleconym wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o prawie odwołania
  się od uchwały w przewidzianym w statucie terminie i o skutkach jego niezachowania.
 3. Rada Nadzorcza obowiązana jest rozpatrzyć odwołanie w terminie trzech miesięcy, a Walne Zgromadzenie w terminie osiemnastu miesięcy licząc od dnia złożenia odwołania.
 4. Spółdzielnia obowiązana jest doręczyć odwołującemu odpis uchwały organu odwoławczego wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały.
 5. Wniesienie odwołania do organów Spółdzielni powoduje zawieszenie biegu przedawnienia lub terminów zawitych do dnia zakończenia postępowania wewnątrzspółdzielczego, jednak przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie.
 6. Wnioski członków w sprawach wynikających z członkostwa powinny być rozpatrzone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą w terminie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 7. Wniesienie przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie ogranicza go w dochodzeniu swych praw na drodze sądowej. W razie wystąpienia przez członka na drogę sądową z tym samym roszczeniem postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.

3. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

3.1. Członkowie w Spółdzielni.

§ 11.

 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

 2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. Małżonkowi członka przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.

§ 12.

Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna. Takiej osobie nie przysługuje jednak spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 13.

 1. Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków, jeżeli złoży na piśmie deklarację przystąpienia do Spółdzielni i spełnia jedno z następującychwymagań:

  1. małżonek jest członkiem Spółdzielni,
  2. spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa,
  3. przypadło jej, wskutek śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom,
  4. jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych statutem,
  5. nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię,
  6. ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
  7. oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią:
   1. spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
   2. prawa odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego,
   3. ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego,
  8. przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art. 48 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
 2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli spełnia jedno z następujących wymagań:
  1. oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego,
  2. nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię.

§ 14.

 1. Prawa i obowiązki osoby ubezwłasnowolnionej lub małoletniej reprezentuje wobec Spółdzielni jej opiekun (kurator) lub przedstawiciel ustawowy.
 2. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni jest tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga Sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do Sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

§ 15.

 1. Zarząd prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce zamieszkania, (w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi - ich nazwę i siedzibę), wysokość zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionych wkładów, ich rodzaj jeżeli są to wkłady niepieniężne, zmiany tych danych, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę wypowiedzenia członkostwa i jego ustania.
 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków.

3.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni.

§ 16.

 1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania, a jeżeli przystępującą jest osoba prawna jej nazwę i siedzibę, ilość zadeklarowanych udziałów, stwierdzenie o jaki lokal, mieszkalny czy użytkowy, ubiega się i dane dotyczące wkładów. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub o ograniczonej zdolności do takich czynności - deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel.
 2. Wszelkie zmiany danych zawartych w deklaracji wymagają zachowania formy pisemnej.
 3. Członek może w deklaracji lub w odrębnym pisemnym oświadczeniu złożonym Spółdzielni wskazać osobę , której Spółdzielnia obowiązana jest po jego śmierci wypłacić udziały. Prawo z tego tytułu nie należy do spadku.

§ 17.

 1. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni.
 2. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji członkowskiej podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu.
 3. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w § 12 i § 13.
 4. Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 4 tygodni od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od daty podjęcia uchwały.
 5. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w terminie 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania.

3.3. Wpisowe i udział.

§ 18.

 1. Członek spółdzielni jest obowiązany do wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia go o uzyskaniu członkostwa.
 2. Wpisowe wynosi 200 złotych.
 3. Udział wynosi 50 zł.
 4. Członek - osoba fizyczna obowiązana jest wnieść następującą liczbę udziałów.:
  1. 1 (jeden) jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego,
  2. 2 (dwa) jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu użytkowego.
 5. Członek - osoba prawna obowiązana jest wnieść 10 udziałów.
 6. Udziały liczone są odrębnie dla każdego i nie podlegają kumulacji.
 7. Każdy członek może zadeklarować i wnieść więcej udziałów niż wynosi liczba udziałów obowiązujących wymienionych w ust. 4 i 5, nie więcej jednak niż o 2 udziały.

3.4. Prawa członków

§ 19.

 1. Członkowi Spółdzielni przysługuje:
  1. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, z wyłączeniem osób o ograniczonej zdolności do czynności prawnych lub nie mających tej zdolności,
  2. zgłaszania wniosków w sprawach związanych z jej działalnością,
  3. prawo do udziału z głosem decydującym w Walnym Zgromadzeniu a także prawo do żądania rozpatrzenia przez właściwe organy Spółdzielni wniosków dotyczących działalności Spółdzielni,
  4. prawo żądania w trybie określonym w statucie zwołania i zamieszczania w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oznaczonych spraw,
  5. prawo do otrzymania na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia pisemnego zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wraz z informacją o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad,
  6. prawo członka do zapoznania się ze sprawozdaniami i projektami uchwał będących przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, a także informacja o tym prawie, którą umieszcza się w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 5,
  7. prawo zgłaszania projektu uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia,prawo do zgłaszania poprawek do projektu uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części,
  8. prawo do otrzymania odpisu Statutu i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu,
  9. prawo do otrzymania odpłatnego kopii uchwał organów Spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi z zastrzeżeniem art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze,
  10. prawo do zaznajamiania się z uchwałami organów Spółdzielni, protokołami obrad organów Spółdzielni, protokołami lustracji, rocznymi sprawozdaniami finansowymi, a także umowami zawieranymi przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, z zastrzeżeniem art. 18 § 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. prawo spółdzielcze,
  11. prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub statutu, w terminie ustawowym,
  12. prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni, w terminie określonym w statucie bądź bezpośrednio do Sądu,
  13. prawo przedstawienia kalkulacji wysokości opłat na pokrycie kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na dany lokal oraz kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
  14. prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym w statucie,
  15. prawo zawarcia umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym statutem Spółdzielni,
  16. prawo żądania zawarcia umowy o:
   1. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
   2. przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,
   3. przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, prawo do zamiany lokalu w trybie określonym w
    statucie Spółdzielni,
  17. do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi z wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni,
  18. prawo do przeglądania rejestru członków Spółdzielni.
  19. Uprawnienia przewidziane w ust.1 pkt.10 i 11 obejmują wnioski członków uzasadniające działanie w interesie Spółdzielni a nie na jej szkodę lub szkodę kontrahentów.
  20. Koszty wydania odpisów dokumentów przewidziane w ust. 1 pkt. 10 ponosi członek wnioskujący o ich wydanie.

3.5. Obowiązki członka

§ 20.

Członek obowiązany jest:

 1. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
 2. wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, stosownie do postanowień statutu,
 3. wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, na pokrycie kosztów zadania inwestycyjnego w częściach przypadających na ich lokale oraz uczestniczyć w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanymi z budową, określonymi w umowie o budowę lokalu, chyba że został przyjęty na członka jako współmałżonek członka,
 4. uzupełnić wkład mieszkaniowy lub budowlany w wypadku modernizacji budynku, w którym członkowi przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, w ciągu 30 dni od otrzymania wezwania od Spółdzielni,
 5. uczestniczyć w wydatkach w częściach przypadających na jego lokal, związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, utrzymaniem nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz w jej zobowiązaniach z innych tytułów, jak również w wydatkach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, a także wnosić terminowo opłaty z tych tytułów,
 6. uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
 7. zawiadamiać Spółdzielnię w formie pisemnej o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej oraz o wynajmie lub o oddaniu w bezpłatne użytkowanie lokalu lub jego części, jeżeli miałoby to wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni,
 8. korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię,
 9. zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu oraz składać w terminie do 31 grudnia każdego roku oświadczenia co do liczby osób zamieszkujących w lokalu,
 10. zawiadamiać Spółdzielnię o wynajęciu lub przeznaczeniu lokalu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu,
 11. przestrzegać regulaminu porządku domowego,
 12. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie mienia Spółdzielni i jego ochronę, a także uczestniczyć w realizacji jej zadań statutowych,
 13. niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody, w celu jej usunięcia. W razie nieobecności lub odmowy udostępnienia lokalu, Spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy Straży Pożarnej - także przy jej udziale. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej, Spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu przybycia tej osoby. Z czynności tych sporządza się protokół,
 14. udostępnić lokal, w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię, w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego, przeglądu stanu wyposażenia lokalu oraz ustalenia niezbędnych prac i ich wykonania, a także w celu zastępczego wykonania przez Spółdzielnię prac obciążających członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
 15. udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, w terminie wskazanym przez Spółdzielnię lub innego uprawnionego,
 16. udostępnić lokal w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych, bez uprzedniego uprzedzenia oraz odczytu wskazań tych urządzeń, w terminie wyznaczonym przez Spółdzielnię,
 17. udostępnić lokal, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego Spółdzielnię lub przebudowy, w celu wykonania koniecznych robót,
 18. udostępnić, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu, wyodrębnioną działkę gruntu, przekazaną do użytkowania członkowi, na której zlokalizowany jest dom (segment), z którym związane jest przysługujące członkowi prawo do tego lokalu (domu-segmentu), w celu przeprowadzenia na tej działce niezbędnych robót związanych z rozbudową, przebudową lub remontem infrastruktury technicznej, przebiegającej przez tą działkę. W razie nieobecności osoby pełnoletniej używającej lokal (dom-segment) lub odmowy udostępnienia działki, Spółdzielnia ma prawo wejść na działkę w obecności funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej. Z czynności tej sporządza się protokół. Po wykonaniu niezbędnych robót Spółdzielnia zobowiązana jest do uporządkowania działki, łącznie z naprawą zieleni, jeżeli w wyniku wykonywania robót została ona zniszczona,
 19. przenieść się na żądanie i koszt Spółdzielni w uzgodnionym terminie do lokalu zamiennego, o ile rodzaj remontu tego wymaga, na okres ściśle określony i podany do wiadomości zainteresowanym. Okres ten nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. W okresie używania lokalu zamiennego członek Spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego,
 20. członek Spółdzielni, który pozostał członkiem Spółdzielni po przeniesieniu na niego prawa odrębnej własności nieruchomości wydzielonej z zasobów Spółdzielni (chyba, że posiada prawo do innego lokalu spółdzielczego) lub członek oczekujący obowiązany jest partycypować w kosztach ogólnych Spółdzielni, w wysokości określonej w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą planie finansowym na dany rok. Wpłaty miesięczne z tego tytułu członek zobowiązany jest wnosić do 10-ego dnia miesiąca, którego ta wpłata dotyczy. Z obowiązku tego zwolniony jest członek, który został przyjęty na członka jako współmałżonek członka,
 21. wykonywać inne obowiązki określone w statucie Spółdzielni i umowach zawieranych ze Spółdzielnią.

3.6. Ustanie członkostwa

§ 21.

 1. Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności,
  powinno być dokonane na piśmie.
 2. Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony.
 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

§ 22.

 1. Spółdzielnia może rozwiązać stosunek członkostwa tylko przez wykluczenie albo wykreślenie członka.
 2. Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami statutu Spółdzielni lub dobrymi obyczajami.
 3. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:
  1. świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom,
  2. uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
  3. uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz z pokrywaniem zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, a także uchyla się od obowiązku uzupełnienia wkładu budowlanego w związku z ostatecznym rozliczeniem budowy,
  4. wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu.

§ 23.

Członek niewykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony z rejestru członków Spółdzielni.

§ 24.

Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek:

 1. nie wpłacił udziału i wpisowego w terminie określonym statutem,
 2. utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni, jeśli było to jedyne prawo do lokalu, a nie złożył rezygnacji z członkostwa,
 3. utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wskutek uchwały Spółdzielni, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,
 4. utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,
 5. w wyniku orzeczenia sądowego,
 6. uzyskał prawo odrębnej własności lokalu lub zbył spółdzielcze prawo do lokalu, o ile członek nie złożył w terminie 30 dni od tego zdarzenia oświadczenia na piśmie, że pozostaje nadal członkiem Spółdzielni, a było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni,
 7. uchyla się od zawarcia umowy o budowę lokalu albo ustanowienia na rzecz członka spółdzielczego prawa do lokalu lub odrębnej własności lokalu,
 8. rozwiązał umowę o budowę lokalu.

§ 25.

 1. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć. Skreślenia dokonuje Zarząd.
 2. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia jej ustania. Skreślenia dokonuje Zarząd.

§ 26.

 1. Wykluczenia członka lub wykreślenia z rejestru członków dokonuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień zainteresowanego.
 2. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić pisemnie zainteresowanego członka o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka, z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni. Zawiadomienie powinno być doręczone
  członkowi pod wskazany przez niego adres w deklaracji członkowskiej bezpośrednio za pokwitowaniem lub listem poleconym. Zawiadomienie
  powinno zawierać informację o prawie obecności członka na posiedzeniu oraz wskazanie stawianych członkowi zarzutów. Jeśli członek prawidłowo
  zawiadomiony nie przybędzie na posiedzenie i nie zawiadomi spółdzielni o ważnych przyczynach nieobecności - Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę
  także podczas jego nieobecności.
 3. Wykluczeniu lub wykreśleniu z rejestru członków Zarząd zawiadamia wykluczonego lub wykreślonego członka listem poleconym, wysłanym na adres podany przez członka w deklaracji członkowskiej, lub pismem za pokwitowaniem odbioru, w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Zawiadomienie powinno zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o trybie i terminie odwołania.
 4. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, z adnotacją nie podjęto w terminie ma moc prawną doręczenia.

§ 27.

Wykluczenie członka lub wykreślenie z rejestru członków staje się skuteczne z chwilą:

 1. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba, że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia,
 2. bezskutecznego upływu terminu do wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli termin ten jest dłuższy od terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady,
 3. bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia,
 4. prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia.

§ 28.

Członek wykluczony ze Spółdzielni lub wykreślony z rejestru członków ma prawo odwołać się od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu. Do momentu uprawomocnienia się uchwały o wykluczeniu lub wykreśleniu członka z rejestru, członek zachowuje członkostwo i wszystkie związane z tym prawa i obowiązki.

§ 29.

 1. Odwołanie o którym mowa w § 28 powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostało złożone co najmniej 30 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. Odwołanie członka od uchwały Rady Nadzorczej dotyczącej wykluczenia lub wykreślenia członka może być rozpatrywana również podczas nieobecności członka, którego sprawa dotyczy, na Walnym Zgromadzeniu.
 3. uchwale Walnego Zgromadzenia wnoszący odwołanie powinien być zawiadomiony w ciągu 14 dni od dnia jej podjęcia, wysłane na adres podany przez członka w deklaracji członkowskiej, listem poleconym lub za pokwitowaniem odbioru. Zawiadomienie powinno zawierać odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Zawiadomienie zwrócone na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany adresu, bądź z adnotacją „nie podjęto w terminie” ma moc prawną doręczenia.

§ 30.

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:

 1. wystąpienia członka ze Spółdzielni,
 2. wykluczenia członka ze Spółdzielni,
 3. wykreślenia członka z rejestru członków spółdzielni,
 4. śmierci członka oraz ustania osoby prawnej.

4. ORGANY SPÓŁDZIELNI

§ 31.

 1. Organami Spółdzielni są:
  1. Walne Zgromadzenie,
  2. Rada Nadzorcza,
  3. Zarząd.
 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt. 2 i pkt. 3 dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym.
 3. Do organów Spółdzielni wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów.
 4. Przy podejmowaniu uchwał zwykłą większością głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko oddane głosy „za” i „przeciw” uchwale. Przy obliczaniu większości kwalifikowanej uwzględnia się wszystkie oddane głosy.
 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie.

4.1. Walne zgromadzenie

§32.

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni.

§ 33.

Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka.

§ 34.

 1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie przynajmniej raz w roku wciągu 6 miesięcy po upływie roku obrachunkowego.
 2. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie:
  1. Rady Nadzorczej,
  2. przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków.
 3. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.
 4. W przypadku wskazanym w ust. 2 Walne Zgromadzenie zwołuje się w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza lub Krajowa Rada Spółdzielcza, na koszt Spółdzielni. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
 5. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia zawiadamia się wszystkich członków na piśmie, co najmniej na 21 dni przed terminem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Zawiadomienie powinno zawierać, czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów, które będa przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami.
 6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w ustawie i statucie.
 7. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
 8. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo zgłaszać: Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na
  co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 9. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których mowa w ust. 8 w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały zgłaszanej przez członków Spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.
 10. Członek ma prawo do zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia.
 11. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 35.

 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni.
 2. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. Większość kwalifikowana wymagana jest:
 • 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały o zmianie statutu Spółdzielni,

 • 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej,

 • 2/3 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni,

 • 3/4 głosów - dla podjęcia uchwały w sprawie likwidacji Spółdzielni.

§ 36.

 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony członek Rady.
 2. Walne Zgromadzenie wybiera Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i sekretarz.

§ 37.

 1. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o przerwaniu obrad bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia.
 2. Zarząd jest zobowiązany do zwołania w trybie określonym w § 34 dokończenia przerwanego Walnego Zgromadzenia w terminie określonym uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie przerwania obrad.
 3. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje:
  1. po wyczerpaniu porządku obrad,
  2. gdy Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o zakończeniu obrad mimo nie wyczerpania porządku obrad.

§ 38.

Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 1. uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 3. udzielanie absolutorium członkom Zarządu. Jeżeli Walne Zgromadzenie nie udzieli członkom Zarządu absolutorium, wówczas do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy odwołanie Zarządu, bądź jej niektórych członków,
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu z lustracji dotyczącej działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 8. oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 9. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni,
 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady,
 11. uchwalanie zmian statutu,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związku oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 13. wybór delegatów na zjazd związku, jeżeli Spółdzielnia będzie w nim zrzeszona,
 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 15. uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia o którym mowa w § 39 ust. 3,
 16. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad i wysokości wynagradzania członków Rady.

§ 39.

 1. Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz zebrania.
 2. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej 10 lat.
 3. Szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, obradowania i podejmowania uchwał określa regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 40.

 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.
 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.
 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie członka Spółdzielni może być zaskarżona do sądu.
 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednakże prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia albo wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu albo wykreślonemu.
 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W przypadku nieustanowienia pełnomocnika Sąd właściwy dla rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni.
 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.
 7. Jeżeli ustawa lub statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
 8. Sąd może nie uwzględnić upływu terminu, o którym mowa w ust. 6, jeżeli utrzymanie uchwały Walnego Zgromadzenia w mocy wywołałoby dla członka szczególnie dotkliwe skutki, a opóźnienie w zaskarżeniu jest usprawiedliwione wyjątkowymi okolicznościami i nie jest nadmierne.
 9. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

4.2. Rada Nadzorcza

§ 41.

 1. Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną.
 3. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej 9 członków.
 4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia na którym Rada została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru Rady na następną kadencję.
 5. W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby, będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej.
 6. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.
 7. Kadencja Rady Nadzorczej nie może trwać dłużej niż 3 lata.

§ 42.

 1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru członka na następną kadencję.
 2. Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach:
  1. odwołania przez Walne Zgromadzenie,
  2. zrzeczenia się mandatu,
  3. ustania członkostwa w Spółdzielni.
 3. W miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat wchodzi członek wybrany na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Kadencja nowego członka Rady upływa z końcem kadencji całej Rady.

§ 43.

 1. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:
  1. uchwalanie planów gospodarczych oraz programów działalności społecznej, kulturalnej oświatowej,
  2. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:
   1. badanie okresowych sprawozdań finansowych,
   2. dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
   3. przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
   4. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia,
   5. kontrolę wykonania planów gospodarczych Spółdzielni, badanie okresowych zamknięć rachunkowych i stanu majątkowego Spółdzielni,
  3. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,
  4. podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu,
  5. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich,
  6. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,
  7. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,
  8. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,
  9. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych,
  10. wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego,
  11. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenia wartości początkowej lokali,
  12. uchwalanie regulaminu w sprawie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni, rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,
  13. uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,
  14. uchwalanie regulaminu porządku domowego,
  15. zatwierdzanie regulaminu pracy Zarządu,
  16. uchwalanie innych regulaminów nie zastrzeżonych dla pozostałych organów Spółdzielni,
  17. uczestniczenie w lustracji Spółdzielni przeprowadzanej przez Krajową Radę Spółdzielczą lub związek rewizyjny, jeżeli Spółdzielnia będzie członkiem związku,
  18. opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie zaciągania kredytów,
  19. rozpatrywanie wniosków członków dotyczących działalności Spółdzielni,
  20. współpraca z radami osiedli i uchwalanie ich regulaminów.
 2. Rada Nadzorcza wybiera i odwołuje członków Zarządu w głosowaniu tajnym, większością 2/3 głosów, z zastrzeżeniem § 38 pkt 3. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.
 3. W celu wykonywania swoich zadań Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu, członków i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu.

§ 44.

 1. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Prezydium. W skład Prezydium Rady wchodzą: Przewodniczący, jego Zastępca i Sekretarz oraz przewodniczący Komisji stałych wymienionych w ust. 3.
 2. Zadaniem Prezydium Rady jest organizowanie pracy Rady Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza, w miarę potrzeby, może powołać ze swego składu komisje stałe lub czasowe oraz dokonuje wyboru prezydium komisji.
 4. Prezydium i komisje Rady Nadzorczej, mają charakter pomocniczy dla Rady i nie mogą podejmować żadnych decyzji ani formować wiążących zaleceń pod adresem członków, organów Spółdzielni czy jej pracowników.
 5. Szczegółowy zakres i tryb działania komisji określają ich regulaminy uchwalane przez Radę Nadzorczą.

§ 45.

 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności -jego zastępca, co najmniej raz na kwartał.
 2. Posiedzenie Rady Nadzorczej powinno być zwołane także na wniosek połowy członków Rady lub na wniosek Zarządu w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członkom Rady w formie
  pisemnej (łącznie z projektami uchwał) co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem Rady. Uzupełnienie porządku obrad jest możliwe jeżeli
  wniosek o uzupełnienie zostanie zgłoszony Sekretarzowi Rady najpóźniej 3 dni przed posiedzeniem Rady, w celu poinformowania pozostałych
  członków Rady o tym fakcie.
 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały jedynie w obecności co najmniej połowy składu Rady, określonego statutem Spółdzielni. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów.
 5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej, jej Prezydium oraz komisji Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Zarządu, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej i inne zaproszone osoby.
 6. Obsługę posiedzeń Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd. Zakres tej obsługi określany jest uchwałą Rady Nadzorczej.

§ 46.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie za udział w posiedzeniach, które jest wypłacane w formie miesięcznego ryczałtu bez względu na ilość posiedzeń, dla Członków uczestniczących w posiedzeniach Prezydium w wysokości 400,- zł (czterysta złotych) brutto, dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej w wysokości 300,- zł (trzysta złotych) brutto.

§ 47.

Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady określa regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

4.3. ZARZĄD

§ 48.

Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 49.

 1. Zarząd składa się co najmniej z jednej osoby, nie więcej niż pięciu osób.
 2. Rada Nadzorcza wybiera na czas nieokreślony i odwołuje Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu, a jeżeli Zarząd liczy więcej niż jedną osobę także zastepcę Prezesa.
 3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych Członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium.

§ 50.

 1. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję, z którymi członkami Zarządu będzie nawiązany stosunek pracy.
 2. Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do przepisów Kodeksu Pracy, na podstawie umowy o pracę albo powołania.
 3. Odwołanie członka Zarządu lub zawieszenie go w czynnościach nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

§ 51.

 1. Do zakresu działania Zarządu należy:

  1. podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni,
  2. zawieranie umów o budowę lokali,
  3. zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu,
  4. zawieranie umów o ustanowieniu odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego,
  5. zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w prawo odrębnej własności,
  6. zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu,
  7. sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej,
  8. prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,
  9. zabezpieczenie majątku Spółdzielni,
  10. sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych oraz przedkładanie ich do zatwierdzania Walnemu Zgromadzeniu,
  11. udzielanie pełnomocnictw,
  12. zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
  13. uchwalanie regulaminu Zarządu określającego szczegółowy zakres działania, tryb zwoływania posiedzeń, sposób i warunki podejmowania uchwał i podział czynności w ramach Zarządu,
  14. zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań,
  15. współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz innymi organizacjami,
  16. podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w ustawie lub statucie innym organom.
 2. Zarząd składa sprawozdanie z działalności Spółdzielni Walnemu Zgromadzeniu i Radzie Nadzorczej .
 3. Zarząd obowiązany jest corocznie przekazywać podmiotowi przeprowadzającemu lustrację i Walnemu Zgromadzeniu informację o realizacji wniosków polustracyjnych.

§ 52.

 1. Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu,
  a w jego nieobecności-przez zastępcę prezesa, co najmniej dwa razy miesiącu.
 2. Zarząd podejmuje uchwały większością głosów w obecności ponad połowy liczby członków Zarządu.
 3. W posiedzeniach Zarządu może brać udział z głosem doradczym Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony przez tę Radę członek.
 4. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
 5. Warunki podziału czynności pomiędzy członkami Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

§ 53.

 1. Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy.
 3. Oświadczenia pisemne skierowane do Spółdzielni a złożone w jej lokalu albo jednemu z członków Zarządu lub pełnomocnikowi mają skutek prawny względem Spółdzielni.

§ 54

 1. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.
 2. Z zakresu czynności, o których mowa w ust. 1, wyłączone są następujące sprawy, które wymagają uchwały Zarządu:
  1. ustanawianie praw do lokali,
  2. sprawy inwestycji mieszkaniowych i towarzyszących,
  3. zaciąganie kredytów,
  4. nabywanie, zbywanie i likwidacja środków trwałych,
  5. przyjęcie wniosków i sprawozdań, które mają być przedstawione Radzie Nadzorczej i Walnemu Zgromadzeniu,
  6. ustalanie wynagrodzeń pracowników Spółdzielni i wprowadzanie regulaminów pracy, wynagradzania, przyznawania nagród i premiowania.

5. PRZEPISY WSPÓLNE DLA RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU

§ 55.

 1. Nie można być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej i Zarządu.
 2. W razie konieczności Rada Nadzorcza może wyznaczyć jednego lub kilku ze swoich członków do czasowego pełnienia funkcji członka (członków) Zarządu.
 3. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą brać udziału w głosowaniu w sprawach wyłącznie ich dotyczących.
 4. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady lub Zarządu oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.
 5. Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki w których:
  1. inny podmiot prowadzi działalność, konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni, np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami świadczącymi usługi,
  2. podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.
 6. W wypadku naruszenia przez członka Rady Nadzorczej zakazu konkurencji określonego w ust. 4 Rada może podjąć uchwałę o zawieszeniu w pełnieniu czynności członka tego organu.
 7. Zarząd w terminie sześciu tygodni od daty podjęcia uchwały wymienionej w ust. 6 zwołuje posiedzenie Walnego Zgromadzenia w celu rozstrzygnięcia o uchyleniu zawieszenia bądź odwołaniu zawieszonego członka Rady Nadzorczej.

§ 56.

W skład Rady Nadzorczej nie mogą wchodzić osoby będące kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni lub pełnomocnikami Zarządu oraz osoby pozostające z członkami Zarządu lub kierownikami bieżącej działalności gospodarczej Spółdzielni w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej i w drugim stopniu linii bocznej.

6. TYTUŁY PRAWNE DO LOKALI

§ 57.

 1. Dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych członków Spółdzielnia może:
  1. ustanawiać na rzecz członków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni,
  2. ustanawiać na rzecz członków prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, lokalu o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażu wielostanowiskowym w budynkach stanowiących własność lub współwłasność
   Spółdzielni,
  3. wynajmować członkom lub innym osobom lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielni.
 2. Zawieranie umów przedwstępnych i umów o budowę lokalu następuje w kolejności określonej w liście zgłoszeń z zastrzeżeniem § 61 ust. 6. Szczegółowe zasady zawierania umów i ustanawiania praw spółdzielczych określa regulamin uchwalony przez radę Nadzorczą. Rada nadzorcza może określić obowiązek wpłat na rzecz Spółdzielni na cele statutowe w wysokości nie przekraczającej 25% całkowitych kosztów przypadających na dany lokal i stanowiących część wkładu budowlanego.

6. 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 58.

 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.
 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność Spółdzielni.
 3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.
 4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między członkiem a Spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.
 6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.
 7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.
 8. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.
 9. Jeżeli Spółdzielnia na mocy jednostronnej czynności prawnej ustanowiła dla siebie odrębną własność do lokalu mieszkalnego przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze prawo do tego lokalu.

§ 59.

 1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:
  1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu mieszkaniowego określonego w umowie,
  2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu oraz określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu,
  3. przewidywane koszty budowy lokalu,
  4. określenie wielkości lokalu, pomieszczeń przynależnych, terminu oddania lokalu oraz terminów i wysokości wpłat na wkład mieszkaniowy,
  5. określenie warunków rozwiązania umowy.
 2. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 60.

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek Spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał warunków umowy wymienionych w § 59 ust. 1 pkt. 1 bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłyby niemożliwe lub poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 61.

 1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w ustawie i statucie.
 2. Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego z następujących przyczyn:
  1. jeżeli członek pomimo pisemnego upomnienia nadal używa lokal niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki, dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali,
  2. jeżeli członek jest w zwłoce z uiszczaniem opłat, o których mowa w § 153 ust. 1 za 6 miesięcy.
 3. W wypadku gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, Spółdzielnia może podjąć uchwałę, o której mowa w ust. 2, wobec jednego albo obojga małżonków.
 4. Do uchwały o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy - Prawo spółdzielcze o uchwale o wykluczeniu członka za Spółdzielni.
 5. Z chwilą gdy wygaśnięcie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie uchwały, o której mowa w ust. 2 i 3 stanie się skuteczne, ustaje członkostwo w Spółdzielni.
 6. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia, z zastrzeżeniem § 64, ogłasza nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o przetargu w sposób określony w ust. 7 oraz przez publikację ogłoszenia w prasie lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący. Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na tego członka jest wpłata wartości rynkowej lokalu.
 7. Rada Nadzorcza, określa w regulaminie sposób przeprowadzania przetargów, w tym sposób i terminy ogłoszenia oraz powoływanie komisji przetargowych.
 8. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu. Członek Spółdzielni ma obowiązek sfinansować wszystkie koszty towarzyszące procedurze przeniesienia własności np.: koszty dotyczące wypisów z księgi wieczystej, wypisów z rejestru gruntów itp.
 9. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego zawarta z innym członkiem przed wygaśnięciem tego prawa jest nieważna.

§ 62.

 1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomić Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Były małżonek niebędący członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do lokalu. Byłemu małżonkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni.
 2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, Spółdzielnia wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy, uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 63.

 1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia śmierci małżonka złożyć deklarację członkowską. Małżonkowi, zmarłego członka Spółdzielni, przysługuje roszczenie o przyjęcie go w poczet członków Spółdzielni. Postanowienie § 62 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 2. Przepis ust. 1 nie naruszają uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 64.

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w § 62, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują dzieciom i innym osobom bliskim.
 2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na podstawie § 61 lub niedokonania czynności, o
  których mowa w § 63, roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.
 3. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom, o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do Spółdzielni i zawarcie umowy zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.
 4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 i 3, konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność czy osoba uprawniona na podstawie ust. 1 albo 2 zamieszkiwała odpowiednio razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich albo z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.
 5. Osoba przyjęta w poczet członków Spółdzielni w wypadku, o którym mowa w ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo ustało.

§ 65.

W przypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa w § 64 ust. 3 Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu ustaloną zgodnie z § 111 ust. 1 i 2.

§ 66.

 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego. W przypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną Spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w § 64 ust. 1 i 2, przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej Spółdzielni. Postanowienie § 62 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
 2. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru, w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

6. 2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalumieszkalnego

§ 67.

 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.
 2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie , zbycie samego wkładu jest nieważne.
 3. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wymaga formy aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie Spółdzielni.
 4. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta
  bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z
  rzeczywistością jest nieważna.

§ 68.

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

§ 69.

Spółdzielnia jest obowiązana prowadzić rejestr lokali, dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

§ 70.

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem spółdzielni, którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 71.

 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.
 2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 72.

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą, o których mowa w § 153 ust. 1, 2 i 7, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 73.

 1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na Spółdzielnię.
 2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, Spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy. Postanowienia § 61 ust. 7 stosuje się odpowiednio.
 3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w § 112 pkt. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek Spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze przetargu.

§ 74.

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości.

§ 75.

Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu, całego lub części lokalu nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni, osoby te obowiązane są do pisemnego powiadomienia Spółdzielni o tej czynności.

§ 76.

Umowy zawarte przez członka albo osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, w sprawie korzystania z lokalu lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do lokalu.

§ 77.

Jeżeli Spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu, albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

§ 78.

 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego z nieruchomości Spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie Spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność domu jednorodzinnego.
 2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej Spółdzielni.
 3. Przez byłego członka, o którym mowa w ust. 2, należy rozumieć członka, którego członkostwo ustało na skutek wykreślenia Spółdzielni z rejestru w związku z zakończeniem postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego i któremu przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 79.

Postanowienia § 67 do § 78 stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych .

6.3. Lokale użytkowe i garaże

§ 80.

Lokal użytkowy i garaż są lokalami o innym przeznaczeniu niż lokale mieszkalne.

§ 81.

Garaż może być wolnostojący lub wielostanowiskowy.

§ 82.

Spółdzielnia może budować lokale użytkowe i garaże wolnostojące w celu ustanowienia prawa odrębnej własności tych lokali na rzecz członków, zgodnie z postanowieniami § 83-91.

6.4. Prawo odrębnej własności lokalu

§ 83.

 1. Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

  1. zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego określonego w umowie,
  2. określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
  3. określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu i przewidywane koszty budowy lokalu,
  4. określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
  5. określenie warunków rozwiązania umowy.
 2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek zobowiązany jest do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.
 3. Postanowienia ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 nie dotyczą członków, którzy zawierają umowę o budowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w wypadku zadań  nieobejmujących nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.
 4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 84.

 1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w § 83 ust. 1, powstaje roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.
 2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków. Postanowienia § 89 stosuje się odpowiednio.
 3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

§ 85.

 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez członka Spółdzielni lub Spółdzielnię.
 2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy określonych w § 83 ust.1 pkt. 1, bez których dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.
 3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

§ 86.

 1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie - najpóźniej w terminie 3 miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka Spółdzielnia ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.
 2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

§ 87.

Postanowienia § 38 pkt. 6 nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych i lokali o innym przeznaczeniu oraz miejsc postojowych w garażach jednostanowiskowych.

§ 88.

 1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez Spółdzielnię łącznie ze wszystkim członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.
 2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o której mowa w ust. 1.

§ 89.

Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta z zastrzeżeniem § 12.

§ 90.

Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę Walnego Zgromadzenia w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa odrębnej własności lokalu. Postanowienia § 40 stosuje się odpowiednio.

§ 91.

Jeżeli właściciel lokalu zalega długotrwale z zapłatą należnych od niego opłat lub wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Zarząd Spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości może w trybie procesu żądać sprzedaży lokalu w drodze licytacji na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji z nieruchomości. Właścicielowi, którego lokal został sprzedany, nie przysługuje prawo do lokalu zamiennego.

§ 92.

Postanowienia § 83-91 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.

6.5. Najem lokali.

§ 93.

 1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne członkom Spółdzielni i osobom nie będącym członkami Spółdzielni.
 2. Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 94.

 1. Spółdzielnia może wynajmować osobom fizycznym i prawnym lokale użytkowe, garaże, miejsca postojowe w garażu wielostanowiskowym, znajdujące się w budynkach w tym celu wybudowanych lub nabytych. Spółdzielnia może wynajmować lokale także w innych budynkach, jeżeli nie może ustanowić prawa odrębnej własności tych lokali lub brak na nie popytu.
 2. Warunki najmu lokali użytkowych są określone w umowie zawieranej przez Spółdzielnię z najemcą. Umowa najmu wymaga formy pisemnej. Zasady i warunki zawierania tych umów określa Rada Nadzorcza.
 3. Na pisemne żądnie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przyniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
 4. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonywanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 5. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

6.6. Zamiana lokali.

§ 95.

Spółdzielnia na wniosek członka i w ramach istniejących możliwości może dokonać zamiany lokalu mieszkalnego na inny lokal mieszkalny. Zamiana ta polega na ustanowieniu prawa do innego mieszkania w zamian za pozostawienie do dyspozycji Spółdzielni mieszkania dotychczasowego.

§ 96.

 1. Zamiana spółdzielczych lokali mieszkalnych może występować w następujących formach:
  1. zamiana cywilna,
  2. zamiana spółdzielcza.
 2. Zamiana cywilna występuje wyłącznie przy spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu oraz prawie odrębnej własności lokalu (domu jednorodzinnego). Umowa zamiany lokali między zainteresowanymi osobami wymaga formy aktu notarialnego.

§ 97.

 1. Zamiana spółdzielcza, dokonywana w ramach spółdzielni między jej członkami lub między członkami spółdzielni i osobą posiadającą lokal stanowiący własność innego podmiotu, uzależniona jest od zgody Zarządu Spółdzielni pod względem formalnym i merytorycznym.
 2. Spółdzielnia jest zobowiązana umożliwić członkom dokonanie zamiany lokali mieszkalnych, między sobą oraz z osobami zajmującymi lokale, domy i garaże nie stanowiące własności Spółdzielni, jeśli spełniają wymagania statutu.

§ 98.

 1. Zamiana lokali między członkiem Spółdzielni i członkiem innej spółdzielni mieszkaniowej wymaga zgody obu Spółdzielni.
 2. Zamiana lokali między członkami Spółdzielni i najemcą lokalu stanowiącego własność innego podmiotu wymaga zgody Spółdzielni i zgody właściciela lokalu wynajętego.

7. ZASADY WNOSZENIA WKŁADÓW ORAZ ICH ROZLICZANIA W RAZIE WYGAŚNIĘCIA PRAWA DO LOKALU

7.1. Zasady ogólne

§ 99.

Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa odrębnej własności lokalu, (domu jednorodzinnego), są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych.

§ 100.

Rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalenie wartości początkowej (kosztu budowy) poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa określone w § 99 dokonuje się w dwóch etapach:

 1. wstępnie - w chwili rozpoczęcia inwestycji mieszkaniowej, na podstawie dokumentacji technicznej i kosztorysu,
 2. ostatecznie - po zakończeniu inwestycji i końcowym rozliczeniu zadania, na podstawie zestawienia kosztów rzeczywistych poniesionych przez Spółdzielnię, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku lub domu jednorodzinnego do użytkowania.

§ 101

 1. Rozliczenia kosztów inwestycji i ustalenia wartości początkowej (kosztu budowy), o których mowa w § 100 dla poszczególnych lokali dokonuje się z uwzględnieniem regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą zawierającego:
  1. określenie zakresu rzeczowego inwestycji, za realizację którego odpowiada Spółdzielnia,
  2. określenie rodzajowe kosztów zaliczanych jako koszty danej inwestycji,
  3. określenie, które koszty mają być ewidencjonowane i rozliczane indywidualnie dla każdego budynku, a które są ewidencjonowane wspólnie dla dwóch lub więcej budynków i rozliczane metodami pośrednimi (np. w stosunku do kubatury, powierzchni czy wielkości kosztów bezpośrednich),
  4. określenie metody rozgraniczania kosztów budowy części mieszkalnej oraz lokali handlowo-usługowych, jeśli takie są wybudowane w budynku mieszkalnym,
  5. określenie, które składniki kosztów budowy części mieszkalnej są rozliczane na poszczególne mieszkania, proporcjonalnie do ich powierzchni użytkowej, a które są kalkulowane indywidualnie dla każdego mieszkania (np. wyposażenie kuchni i łazienki, podłogi),
  6. określenie dopuszczalności różnicowania obciążeń poszczególnych mieszkań z tytułu ich cech funkcjonalno-użytkowych (atrakcyjności).
 2. Regulamin, o którym mowa w ust. 2, powinien być dołączony do każdej umowy o budowę lokalu.

§ 102.

Wstępne ustalenie kosztu budowy poszczególnych lokali, do których mają być ustanowione prawa o których mowa w §99, stanowi podstawę do określenia przez Spółdzielnię w umowach o budowę lokali zawieranych z członkami, wstępnej wysokości wymaganego wkładu oraz wysokości i terminów wnoszenia przez członka zaliczek na poczet wymaganego wkładu.

§ 103.

Ostateczne rozliczenie kosztów budowy i ustalenie wartości początkowej nowo oddawanych do użytku lokali zatwierdza Rada Nadzorcza w formie uchwały nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania.

§ 104.

Jeśli wskutek nie wniesienia przez członka w terminie wymaganych wpłat na wkład Spółdzielnia zaciąga kredyt, członek ponosi pełne ryzyko ekonomiczne związane z obsługą zadłużenia Spółdzielni z tytułu nie wnoszenia przez niego wpłat na wkład.

7.2. Wkłady mieszkaniowe

§ 105.

Członek ubiegający się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest zobowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 106.

Rozliczenie kosztów budowy, o którm mowa w § 105 następuje w terminie 6 miesiecy od dnia oddania  budynku do uzytkowania.

§ 107.

Jeśli umowa o budowę lokalu została rozwiązana przed ustanowieniem spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, członek, z którym Spółdzielnia z zastrzeżeniem postanowienia § 64 ust. 3 zawiera nową umowę o budowę tego lokalu, obowiązany jest wnieść wkład mieszkaniowy albo jego część w wysokości wypłaconej osobie uprawnionej z tytułu rozwiązania poprzedniej umowy oraz zobowiązuje się do pokrywania pozostałej części kosztów zadania inwestycyjnego w wysokości przypadającej na jego lokal.

7.3. Wkłady budowlane

§ 108.

Członek Spółdzielni ubiegający się o ustanowienie odrębnej własności lokalu (domu jednorodzinnego) wnosi wkład budowlany według zasad określonych w statucie i w umowie, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

§ 109.

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek albo osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, z którym Spółdzielnia zawarła umowę o budowę lokalu wymienionego w § 83 ust.1 w celu przeniesienia własności tego lokalu na rzecz członka Spółdzielni.

§ 110.

Członek ubiegający się o prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przysługujące innej osobie, wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej rynkowej wartości lokalu określonej w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię. Postanowienia § 61 ust. 7 stosuje się odpowiednio.

7.4. Rozliczenia w razie wygaśnięcia prawa do lokalu

§ 111.

 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego:
  1. Spółdzielnia wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową tego lokalu,
  2. przysługująca osobie uprawnionej wartość rynkowa nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię, zgodnie z § 6,
  3. z wartości rynkowej lokalu potrąca się przypadającą na dany lokal część zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności niewniesiony wkład mieszkaniowy. Jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków, potrąca się również nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na ten lokal oraz kwoty zaległych opłat, o których mowa w § 153 ust.1 a także koszty określenia wartości rynkowej lokalu,
  4. Warunkiem wypłaty, o której mowa w ust. 3 jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w § 113. ust. 1 i 2.
 2. Roszczenie o zwrot wkładu mieszkaniowego jest zbywalne i podlega egzekucji.

§ 112.

W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Spółdzielnia:

 1. wypłaca osobie uprawnionej wartość rynkową lokalu. Przysługująca osobie uprawnionej wartość lokalu, ustalona w sposób przewidziany w pkt. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od osoby obejmującej dany lokal w wyniku przetargu przeprowadzonego przez Spółdzielnię,
 2. z wartości rynkowej prawa do lokalu potrąca się niewniesioną przez osobę, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty przez Spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu-potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami,
 3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w § 113 ust. 1 i 2.

§ 113.

 1. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego członek bądź osoba niebędąca członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu oraz zamieszkujące w tym lokalu osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązani do opróżnienia lokalu. Na Spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego lokalu.

 2. Opróżnienie lokalu, o którym mowa w ust. 1 winno zastąpić w terminie 3 miesięcy od daty wygaśnięcia tytułu prawnego do tego lokal

 3. Spółdzielnia współpracuje z organami samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami i organizacjami, które mogą ułatwić uzyskanie innego mieszkania przez osoby wymienione w ust. 1, a w szczególności ułatwia im uzyskanie potrzebnych informacji oraz bezzwłocznie dokonuje rozliczenia zobowiązań i wypłaty należności.

 4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi inaczej.

§ 114.

 1. W wypadku rozwiązania umowy o budowę lokalu przed zawarciem umowy o ustanowienie spółdzielczego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesioną część wkładu mieszkaniowego lub budowlanego według wartości nominalnej tej części wkładu.
 2. Jeżeli rozwiązanie umowy, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Spółdzielni, zwrot o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 30 dni od rozwiązania umowy o budowę lokalu, chyba że w umowie tej postanowiono inaczej.
 3. Jeżeli rozwiązanie umowy, nastąpiło z przyczyn leżących po stronie członka, zwrot o którym mowa w ust. 1, następuje w terminie 30 dni od wniesienia przez następcę wkładu odpowiadającego wpłaconej części wkładu, powiększonego o przypadające do wniesienia raty należne do dnia wniesienia wkładu przez następcę, chyba, że w umowie o budowę lokalu postanowiono inaczej.

8. PRZEKSZTAŁCANIE TYTUŁÓW PRAWNYCH DO LOKALI

§ 115.

Członek, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, jest uprawniony do żądania, by Spółdzielnia zawarła z nim umowę przeniesienia własności lokalu.

§ 116.

Uprawnienie, o którym mowa w § 115, nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali, których koszt budowy sfinansowany został z udziałem środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

§ 117.

Uprawnienie, o którym mowa w § 115, nie przysługuje członkom posiadającym spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali w domach specjalnego przeznaczenia dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Wykaz tych domów ustala Rada Nadzorcza.

§ 118.

Członek lub osoba niebędąca członkiem, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mają prawo wystąpić z pisemnym żądaniem,
by Spółdzielnia przeniosła na nich własność lokalu.

§ 119.

Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed przejęciem przez Spółdzielnię był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej jednostki organizacyjnej, Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu.

§ 120.

Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli go jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia zobowiązana jest zawrzeć z nim umowę przeniesienia własności lokalu.

§ 121.

Pisemne wnioski członków i osób uprawnionych do żądania przeniesienia własności lokali winny być rozpatrzone w terminie 60 dni od uprawomocnienia się uchwały Zarządu Spółdzielni określającej przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

§ 122.

Zarząd Spółdzielni obowiązany jest przekazać na piśmie zainteresowanej osobie decyzję o rozpatrzeniu jej wniosku o przeniesienie własności lokalu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez osobę uprawnioną wraz z informacją o tytule i wysokości należności warunkujących zmianę tytułu prawnego do lokalu.

§ 123.

Spółdzielnia przystąpi do podpisania umowy o przeniesienie własności lokalu w terminie 30 dni od dnia uregulowania należności wynikających z § 121.

§ 124.

Koszty zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu oraz koszty założenia księgi wieczystej oraz inne koszty związane z przeniesieniem własności lokalu ponosi osoba, na którą przenoszona jest własność.

8.1. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

§ 125.

Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni zwiazanych z budową, o których mowa w § 59 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami, a jeżeli Spółdzielnia skorzystała z pomocy uzyskanej ze srodków publicznych lub innych środków - spłaty przypadającej na ten lokal czesci umorzenia kredytu w kwocie podlegającej odprowadzeniu przez Spółdzielnię do budżetu państwa;
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 153 ust. 1 statutu.

§ 126.

 1. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa § 125 w terminie 6 miesięcy od złożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała sama budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają członka Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 127.

Po śmierci członka Spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności lokalu określonym w § 125, jeżeli brak jest osób uprawnionych, o których mowa w § 64 ust. 2, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem Spółdzielni. W tym, wypadku nie stosuje się § 65 ust. 1 oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni.

§ 128.

Od dnia 31 lipca 2007 r. Spółdzielnia nie może ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do miejsc postojowych położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do którego Spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego.

§ 129.

 1. Do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie członka Spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po dokonaniu przez niego:
  1. spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa § 59 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2,
  2. spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na budowę jego lokalu, o ile Spółdzielnia skorzystała z pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze środków publicznych lub innych środków,
  3. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 153 ust. 1 ustawy.
 2. Do istniejących w dniu 31 lipca 2007 r. spółdzielczych własnościowych praw do lokali oraz praw do miejsc postojowych w wielostanowiskowych lokalach garażowych stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
 3. 3. Z dniem 31 lipca 2007 umowa o budowę lokalu zawarta z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, staje się umową o budowę lokalu w rozumieniu § 83 ust. 1.
 4. Z dniem 31 lipca 2007 r. ekspektatywa spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu staje się ekspektatywą prawa odrębnej własności lokalu.

8.2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego i garażu

§ 130.

1.  Na pisemne żądanie członka lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć umowę przyniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

 1. spłaty przypadającej na ten lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 153 ust. 1 i 2.

2. Spółdzielnia zawiera umowę, o której mowa w ust. 1 w terminie 6 miesięcy od dnia zlożenia wniosku przez osobę uprawnioną, chyba, że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami lub Spółdzielni nie przysługuje prawo własnosci lub użytkowania wieczystego grunty, na którym wybudowała budynek lub wybudowali go jej poprzednicy prawni.

§ 131.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności określonym w § 130, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu lub udziału we współwłasności garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

8.3 Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego

§ 132.

Na pisemne żądanie członka, albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, którym przysługuje prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, Spółdzielnia jest obowiązana przenieść na te osoby ułamkowy udział we współwłasności tego garażu, przy zachowaniu zasady, że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu przez nich spłat z tytułu:

 1. przypadającej na jego lokal części zobowiązań Spółdzielni związanych z budową, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego Spółdzielni wraz z odsetkami,
 2. spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w § 153 ust. 1 i 2.

§ 133.

Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego współwłasność członków oraz osób niebędących członkami oraz koszty założenia księgi wieczystej pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach ci członkowie i osoby niebędące członkami, na rzecz których Spółdzielnia przenosi ułamkowy udział we własności tego garażu.

§ 134.

Po śmierci członka Spółdzielni albo osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługiwało prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, a które to osoby wystąpiły z żądaniem przeniesienia własności miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu określonego w § 132, ich spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka Spółdzielni lub osobę niebędącą członkiem Spółdzielni, której przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu.

8.4 Przekształcenie najmu lokalu

§ 135.

 1. Na pisemne żądanie najemcy lokalu użytkowego, w tym garażu, a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełni koszty budowy tego lokalu albo ponieśli je jego poprzednicy prawni, Spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą umowę przeniesienia własności tego lokalu po dokonaniu przez najemcę spłaty z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu udziału w nieruchomości wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.
 2. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym obciążają osobę, na rzecz której Spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.
 3. Wynagrodzenie notariusza za ogół czynności notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1 minimalnego wynagrodzenia za pracę, którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

9 GOSPODARKA SPÓŁDZIELNI

9.1. Zasady ogólne.

§ 136.

Spółdzielnia prowadzi działalność na zasadach rozrachunku gospodarczego.

§ 137.

Spółdzielnia może korzystać z kredytów bankowych i pożyczek do wysokości nie przekraczającej najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, oznaczonej przez Walne Zgromadzenie. Zaciągnięcie przez Spółdzielnię kredytu lub pożyczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. Spółdzielnia prowadzi rachunkowość i sporządza sprawozdania statystyczne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami. Szczegółowe zasady ewidencji księgowej określa zakładowy plan kont zatwierdzony przez Zarząd.

§ 138.

Fundusze Spółdzielni stanowią:

 1. fundusz udziałowy,
 2. fundusz zasobowy,
 3. fundusz wkładów mieszkaniowych i budowlanych,
 4. fundusz remontowy,
 5. inne fundusze utworzone przez Zarząd.

§ 139.

Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Spółdzielni, w tym zasady tworzenia i gospodarowania środkami funduszy, określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 140.

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

§ 141

 1. Nadwyżkę bilansową Spółdzielni przeznacza się na fundusz zasobowy, remontowy oraz na niegospodarczą działalność statutową Spółdzielni.
 2. Stratę bilansową Spółdzielni pokrywa się w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, następnie z funduszu udziałowego dalej z funduszu utworzonego przez Spółdzielnię.

9.2. Inwestycje mieszkaniowe.

§ 142.

 1. Podejmowanie przez Spółdzielnię przedsięwzięć inwestycyjnych jest możliwe po podjęciu przez Walne Zgromadzenie uchwały dotyczącej dalszego rozwoju Spółdzielni, upoważniającej Zarząd do realizacji nowych inwestycji, w oparciu o zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Kryteria organizacyjno-finansowe działalności inwestycyjnej MSM „ZWAR”.
 2. Uruchomienie nowych inwestycji przez Zarząd wymaga akceptacji Rady Nadzorczej.
 3. Zarząd jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej plan rzeczowo finansowy planowanej inwestycji, w celu umożliwienia Radzie Nadzorczej podjęcie stosownej uchwały w sprawie zakupu gruntu pod planowaną inwestycję. Regulamin rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej (kosztu budowy) lokali uchwala Rada Nadzorcza.

§ 143.

Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędących członkami Spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności mieniem Spółdzielni pozostają:

 1. nieruchomości służące prowadzeniu przez Spółdzielnię działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami,
 2. nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego,
 3. nieruchomości niezabudowane.

§144.

Spółdzielnia jest obowiązana:

 1. wystąpić z wnioskiem do właściwego organu w sprawie połączenia lub podziału nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do wydzielenia nieruchomości pozostających w całości własnością Spółdzielni, o których mowa w § 143,
 2. podjąć czynności związane z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości, a także ewidencją gruntów budynków, jeżeli bez tych czynności oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w obrębie nieruchomości innych niż te, o których mowa w art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, byłoby niemożliwe albo działka wydzielona pod budynkiem lub budynkami nie spełniałaby wymogów przewidzianych dla działek budowlanych .

§ 145.

 1. Podział nieruchomości o którym mowa w § 144 może nastąpić niezależnie od istnienia i ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 95 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.
 2. Podział nieruchomości o którym mowa w ust. 1 nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowanie do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.
  1. Uzasadnione koszty związane z podziałem nieruchomości o których mowa w ust. 1 związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów budynków, w tym również koszty uzasadnionych prac geodezyjnych, refunduje Skarb Państwa.
  2. Koszty, o których mowa w ust. 3 są refundowane z budżetu państwa na wniosek Spółdzielni. Wniosek o refundację kosztów Spółdzielnia składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Spółdzielni, dołączając rachunki lub inne dowody poniesienia tych kosztów.
  3. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust, 1 Spółdzielnia stosuje przepisy o zamówieniach publicznych.
  4. Wojewoda zwraca koszty, o których mowa w ust. 3.

§146.

 1. W okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości Spółdzielnia określi przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w tej nieruchomości.
 2. Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości następuje na podstawie uchwały Zarządu sporządzonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Uchwały, o których mowa w ust. 2, od dnia wejścia w życie stanowią podstawę oznaczania lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w nieruchomości wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali na rzecz członków Spółdzielni, osób niebędących członkami Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, lub Spółdzielni oraz o przeniesieniu własności tych lokali przez Spółdzielnię na rzecz członków Spółdzielni lub innych osób.
 4. Decyzję o przyjęciu metody określenia powierzchni użytkowej lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych w danej nieruchomości podejmuje Zarząd. Przyjęta metoda określenia powierzchni lokali oraz pomieszczeń przynależnych ma zastosowanie do wszystkich lokali znajdujących się w danej nieruchomości.
 5. Decyzję o przynależności do lokalu, jako jego części składowych, pomieszczeń przynależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, podejmie Zarząd.

§ 147.

 1. Uchwała, o której mowa w § 146 ust. 2, powinna określać:
  1. oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do tego budynku, jako podstawową nieruchomość ewidencyjną, w którym ustanawia się odrębną własność lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej,
  2. rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń przynależnych, w tym piwnic lub pomieszczeń gospodarczych, o ile piwnica lub pomieszczenie gospodarcze jest w tym budynku przyporządkowane danemu lokalowi a władający lokalem faktycznie piwnicę lub pomieszczenie gospodarcze użytkuje,
  3. wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu,
  4. oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali,
  5. przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:
   1. kredytu wraz ze kapitalizowanymi odsetkami,
   2. dokonanego na podstawie odrębnych przepisów przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek.
 2. Do określenia wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej dla każdego lokalu, dokonywanego w uchwale Zarządu, mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 3 ust. 3- 6 ustawy o własności lokali.

§ 148.

 1. Projekty uchwał, o których mowa w § 146 ust. 2, Zarząd wykłada na co najmniej 14 dni do wglądu w lokalu siedziby Spółdzielni, po pisemnym, wysłanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, imiennym powiadomieniem o terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu tych osób, których te projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali.
 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie 14 dni po upływie okresu wyłożenia projektu uchwały do wglądu przedstawić Zarządowi pisemne wnioski dotyczące zmian tego projektu.
 3. Zarząd obowiązany jest rozpatrzyć wnioski, o których mowa w ust. 2, najpóźniej w ciągu 14 dni od upływu terminu ich składania i najdalej w ciągu 14 dni od ich rozpatrzenia odpowiednio skorygować projekt uchwały i podjąć uchwałę o treści uwzględniającej dokonane korekty.
 4. O wynikach rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz o treści zmian projektu uchwały, do którego wnioski zgłoszono, Zarząd w ciągu 7 dni od podjęcia uchwały, powiadamia na piśmie osoby, o których mowa w ust. 1, a tym osobom, które wnioski zgłaszały, podaje jednocześnie odpowiednie faktyczne i prawne uzasadnienie nieuwzględnienia w całości lub w części wniosków zgłoszonych przez te osoby.
 5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia, zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli uchwała ta narusza ich interes prawny lub uprawnienia. Przyczyną stwierdzenia nieważności uchwały nie może być niepodjęcie przez osoby zainteresowane wysłanych przez Zarząd powiadomień, o których mowa w ust. 1 i 4.
 6. Uchwała, o której mowa w ust. 3, wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do sądu zgodnie z postanowieniem ust. 5.

§ 149.

 1. W przypadku podziału nieruchomości stanowiącej własność Spółdzielni, polegającego na ustanowieniu odrębnej własności choćby jednego lokalu na rzecz osoby innej niż Spółdzielnia, obciążonej hipoteką istniejącą w dniu 31 lipca 2007 r., zabezpieczającą kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby tej nieruchomości, hipoteka łączna nie powstaje. Jeżeli członek Spółdzielni, na rzecz którego Spółdzielnia dokonuje przeniesienia prawa odrębnej własności lokalu lub budynku dokonał wszystkich spłat, o których mowa w przepisach ustawy, to uzyskuje on prawo odrębnej własności lokalu lub nieruchomości bez obciążeń hipotecznych, z zastrzeżeniem postanowień § 151 ust. 2.
 2. Dokonanie podziału, o którym mowa w ust. 1, powoduje wygaśnięcie hipoteki obciążającej nieruchomość w dniu 31 lipca 2007 r. zabezpieczającej kredyt, z którego środki finansowe przeznaczono na potrzeby innej nieruchomości. W celu zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką, która wygasła, Spółdzielnia niezwłocznie obciąży hipoteką nieruchomość, na potrzeby której przeznaczone zostały środki pochodzące z tego kredytu, lub inną nieruchomość, o której mowa w art. 40 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.
 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu w nieruchomości położonej na gruncie, którego Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym.
 4. Wierzytelność Spółdzielni w stosunku do właścicieli lokali należna od nich z tytułu przypadającej im do spłaty części kredytów zaciągniętych przez Spółdzielnię może zostać zabezpieczona hipoteką na lokalach stanowiących własność tych osób.

§ 150.

Przepisy § 149 ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku ustanowienia odrębnej własności lokalu w nieruchomości położonej na gruncie, którego Spółdzielnia jest użytkownikiem wieczystym.

§ 151.

 1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi albo osobie niebędącej członkiem przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu, hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.
 2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym, może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą w wyniku zawarcia tej umowy.
 3. Do księgi wieczystej prowadzonej dla ograniczonego prawa rzeczowego stosuje się art. 241 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (dz. U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 i nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387).

§ 152.

W wypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy, o których mowa w § 125 ust. 1 pkt. 2, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal.

9.3. Zarządzanie nieruchomościami.

§ 153.

 1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
 2. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 157.
 3. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu.
 4. Członkowie Spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów budowy lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych. Od chwili postawienia im lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 3.
 5. Właściciele lokali niebędący członkami Spółdzielni, są obowiązani uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych budynkach lub osiedlu. Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem § 157.
 6. Zarząd Spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:
  1. ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-3 i 5,
  2. ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z § 156 ust. 2; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu remontowego tych nieruchomości.
 7. Członkowie Spółdzielni uczestniczą w kosztach związanych z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia tak stanowi. Właściciele lokali niebędący członkami oraz osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, mogą odpłatnie korzystać z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze Spółdzielnią.
 8. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-3 i 5, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu.
 9. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 8, ogranicza się do wysokości opłat należnych za okres stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania z lokalu.
 10. Opłaty, o których mowa w ust. 1-3 i 5, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca.
 11. Opłaty, o których mowa w ust. 1-3 i 5, przeznacza się wyłącznie na cele określone w tych postanowieniach.
 12. Spółdzielnia jest obowiązana, na żądanie członka Spółdzielni, właściciela lokalu niebędącego członkiem Spółdzielni lub osoby niebędącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, przedstawić kalkulację wysokości opłat.
 13. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1-3 i 5, co najmniej na 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. Zmiana wysokosci opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.
 14. W przypadku zmiany wysokosci opłat na pokrycie kosztów niezaleznych od Spółdzielni w szczególnosci energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystosci ciekłych Spółdzielnia jest zobowiązana zawiadomić osoby, o ktorych mowa w ust. 1-3 i 5, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin. Postanowienia ust. 13 zdanie 2 stosuje się.
 15. Spółdzielnia ma prawo do odsetek ustawowych od należności, które nie zostały wniesione w obowiązujących terminach.

§ 154.

 1. Wysokość opłat, o których mowa w § 153 ust. 1, 3 i 5 jest ustalana na podstawie:
  1. planu kosztów zarządzania nieruchomościami,
  2. regulaminu rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi,
  3. regulaminu rozliczania gospodarki cieplnej.
 2. Szczegółowe zasady ustalania planu kosztów zarządzania nieruchomościami oraz rozliczania tych kosztów i ustalania wysokości opłat za lokale określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą.
 3. Regulamin rozliczania kosztów zasobami mieszkaniowymi powinien zawierać w szczególności:
  1. określenie organizacyjnej jednostki rozliczania poszczególnych rodzajów kosztów,
  2. określenie fizycznej jednostki rozliczeniowej poszczególnych rodzajów kosztów (1 m2 powierzchni użytkowej lokalu, liczba osób zamieszkałych w lokalu, wskazania urządzeń pomiarowych),
  3. różnicowanie obciążeń poszczególnych lokali kosztami gospodarki zasobami mieszkaniowymi z tytułu sposobu wykorzystania lokali (lokale mieszkalne, lokale użytkowe).
 4. Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej powinien zawierać w szczególności:
  1. jednostkę organizacyjną rozliczania kosztów dostawy ciepła,
  2. fizyczną jednostkę rozliczania kosztów,
  3. okresy rozliczeniowe kosztów gospodarki cieplnej (jak rok kalendarzowy, sezon grzewczy, kwartał, miesiąc),
  4. terminy ostatecznego rozliczenia z użytkownikami mieszkań opłat pobranych zaliczkowo w trakcie okresu rozliczeniowego, czyli termin zwrotu nadpłat lub żądania zwrotu pokrycia niedoboru.

§ 155.

 1. Różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości, zarządzanej przez Spółdzielnię na podstawie § 6 ust. 1 statutu, a przychodami z opłat, o których mowa w § 153 ust. 1-3 i 5 statutu zwiększa się odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości w roku następnym z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
 2. Różnica między kosztami dostawy ciepła do lokali a przychodami z tytułu opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody (nadpłata bądź niedobór) podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 3. Różnica między faktycznymi kosztami wywozu nieczystości płynnych (szamba) a pobranymi zaliczkami podlega indywidualnemu rozliczeniu między Spółdzielnią a poszczególnymi użytkownikami lokali raz na pół roku.

§ 156.

 1. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego lub wkładów mieszkaniowych budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.
 2. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

§ 157.

 1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości wspólnej. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach.
 2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej Spółdzielnia moze przeznaczyc w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków albo na fundusze, o ktorych mowa w § 138 pkt 5.
 3. Zasady ustalania udziału członków w pożytkach z działalności gospodarczej Spółdzielni oraz sposób wykorzystania tych pożytków określa Rada Nadzorcza.

§ 158.

 1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje naprawy i wymiany wewnętrznych instalacji wodociągowej, gazowej i cieplnej wody – bez urządzeń odbiorczych, a także naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, telefonicznej oraz anteny zbiorczej- z wyjątkiem osprzętu.
 2. Walne Zgromadzenie może rozszerzyć obowiązki Spółdzielni odnośnie napraw i wymian wewnątrz lokali poza zakres określony w ust. 1, uchwalając na ten cel dodatkowe odpisy na fundusz remontowy.
 3. Obowiązki wymienione w ust. 1 i 2 nie dotyczą lokali mieszkalnych i o innym przeznaczeniu zrealizowanych w ramach zabudowy jednorodzinnej.

§ 159.

 1. Naprawy wewnątrz lokali o których mowa w § 158 ust. 1 i 2 nie zaliczone do obowiązków Spółdzielni obciążają członków zajmujących te lokale. Jako szczególne obowiązki członka w zakresie napraw wewnątrz lokalu uznaje się:
  1. naprawy i wymianę podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,
  2. naprawy okien i drzwi,
  3. naprawy urządzeń techniczno-sanitarnych w lokalu łącznie z wymianą tych urządzeń,
  4. naprawy przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych aż do pionów zbiorczych, w tym niezwłoczne usuwanie ich niedrożności,
  5. malowanie lub tapetowanie ścian i sufitów oraz naprawę uszkodzonych tynków ścian i sufitów,
  6. malowanie drzwi i okien od strony wewnętrznej, wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych i grzewczych, w celu ich zabezpieczenia przed korozją.
 2. Naprawa wszelkich uszkodzeń wewnątrz lokalu powstałych z winy członka lub osób z nim zamieszkałych obciąża członka Spółdzielni.
 3. Naprawy wewnątrz lokalu zaliczone do obowiązków członka oraz odnowienia lokalu mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za odpłatnością zainteresowanego członka, poza opłatami uiszczanymi za używanie lokalu.

§ 160.

 1. Przez dodatkowe wyposażenie lokali rozumie się nie zaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione ze środków członków lub innych użytkowników na wyposażenie i wykończenie lokali, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokali.
 2. Dodatkowe wyposażenie i wykończenie lokali, jeśli nie jest wykonane za pośrednictwem Spółdzielni, wymaga zgody Spółdzielni wówczas, gdy połączone jest ze zmianami w układzie funkcjonalno-użytkowym lokalu, zmianami konstrukcyjnymi lub pionów instalacyjnych.
 3. Nakłady, o których mowa w ust. 1, nie są zapisywane na wkłady mieszkaniowe i budowlane członków. W przypadku ustania tytułu prawnego do lokalu wartość dodatkowego wyposażenia i wykończenia jest uwzględniana przy ustalaniu rynkowej wartości lokalu.
 4. W przypadku przekształcania tytułu prawnego do lokalu płatności wymagane od użytkownika lokalu z tytułu tego przekształcenia nie mogą obejmować wartości dodatkowego wyposażenia i wykończenia sfinansowanego przez użytkownika lokalu.

9.4. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna.

§ 161.

Zasady rozliczania działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię i ustalenie obciążeń finansowych członków z tego tytułu określa Rada Nadzorcza.

10. PRZEPISY PRZEJŚCIOWE I KOŃCOWE

§ 162.

1. Nalezności przypadające od Spółdzielni zaspokaja się w następujacej kolejnosci:

1. koszty prowadzenia likwidacji,

2. należności ze stosunku pracy i należności, którym przepisy prawa przyznają taką samą ochronę jak należnościom ze stosunku pracy oraz odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała, wywołania rostroju zdrowia lub pozbawienia zycia, w tym również odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i choróob zawodowych,

3. podatki i inne należności, do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych oraz należnosci z tytułu kredytów bankowych,

4. inne należności.

2. O ile należnosci nie są wymagalne lub są sporne, kwoty potrzebne na ich pokrycie powinny być złozone do depozytu sądowego.

3. Z kwot pozostałych po spłaceniu wszystkich należności i po złożeniu do depozytu sądowego sum całkowicie zabezpieczających należności sporne lub niewymagalne dokonuje się stosownej wypłaty udziałów. Wypłaty tej nie można dokonać przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia wzywającego wierzyciel;

4. Wierzyciele, którzy zgłosili wierzytelności po upływie tego terminu, mogą ich dochodzić z nierozdzielonego jeszcze majątku Spółdzielni.

§ 163.

Pozostały majątek po zaspokojeniu należności wymienionych w par. 162 zostaje przeznaczony na cele określone w uchwale Walnego Zgromadzenia.

§ 164.

 1. Statut w obecnym brzmieniu został uchwalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2015 r.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego. Z tą datą traci moc, w zakresie zmienionym niniejszym statutem dotychczasowy statut MSM „ZWAR”.